Skarga o stwierdzenie nieważności uchwały krajobrazowej w Gdyni

News

Kancelaria podjęła się prowadzenia sprawy o stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń (dalej: uchwała krajobrazowa). W imieniu klienta prawnicy Kancelarii przygotowali skargę o stwierdzenie nieważności ww. uchwały Rady Miasta Gdyni, która została skierowała do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku za jej pośrednictwem. W Gdyni, podobnie jak w Poznaniu, okres dostosowawczy określony w uchwale krajobrazowej wynoszący 12 miesięcy jeszcze nie upłynął (w Gdyni okres dostosowawczy upływa w październiku 2024r.). Oznacza to, że w przypadku stwierdzenia nieważności uchwały krajobrazowej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, co najmniej w zakresie okresu dostosowawczego zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2023r. (Sygn. akt: P 20/19), tablice reklamowe i urządzenia reklamowe istniejące w dniu wejścia w życie uchwały a niezgodne z jej zapisami uchwały, nie będą musiały zostać zdemontowane do października 2024r. i będą mogły nadal funkcjonować (do czasu zmiany zapisów ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na zgodne z Konstytucją).