Skarga o stwierdzenie nieważności uchwały krajobrazowej w Krakowie

Case studies

Kancelaria podjęła się reprezentacji klienta w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń (dalej uchwałą krajobrazowa) – regulującej sytuowanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na terenie Miasta Krakowa. Skarga w imieniu klienta została przez Kancelarię złożona i skierowana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie za pośrednictwem Rady Miasta Krakowa.

U podstaw skargi legły następujące okoliczności. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 12 grudnia 2023 r. (sygn. akt P 20/19) orzekł, iż art. 37a ust. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, z późn. zm.) w zakresie, w jakim przewiduje obowiązek określenia w uchwale, o której mowa w art. 37a ust. 1 powołanej ustawy, warunków i terminu dostosowania istniejących w dniu jej wejścia w życie, wzniesionych na podstawie zgody budowlanej, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych do zakazów określonych w tej uchwale, bez zapewnienia ustawowych podstaw i trybu dochodzenia odszkodowania przez podmioty, które są zobowiązane do ich usunięcia, jest niezgodny z art. 21 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Powyższe oznacza, że wymieniona wyżej uchwała Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020r. została wydana na podstawie przepisu ustawy niezgodnego z Konstytucją. W ocenie prawników Kancelarii skutkować to powinno nieważnością uchwały w zakresie w jakim nie przewidywała ona, wprowadzając okres dostosowawczy odszkodowań za konieczność usunięcia niezgodnych z uchwałą tablic reklamowych, które zostały wybudowane zgodnie z prawem budowlanym. Stanowisko to potwierdza wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2024r. (Sygn. akt: II SA/Po 547/23) stwierdzający nieważność uchwały krajobrazowej w Poznaniu w zakresie zapisów o okresie dostosowawczym na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Skutki prawne wyroku Wojewódzkiego sądu Administracyjnego w Poznaniu dla uchwały krajobrazowej będą miały odmienny charakter niż ewentualne stwierdzenie nieważności uchwały krajobrazowej w Krakowie, ponieważ w chwili zapadnięcia wyroku okres dostosowawczy uchwały krajobrazowej w Poznaniu jeszcze nie minął (upływałby w dniu 5 sierpnia 2024r.) i legalne tablice reklamowe nie musiał być zdemontowane. Tymczasem okres dostosowawczy uchwały krajobrazowej w Krakowie upłynął z dniem 30 czerwca 2022r. i legalne tablice reklamowe niezgodne z uchwałą musiały zostać zdemontowane.

Z uwagi na powyższe wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w sprawie ze skargi złożonej przez Kancelarię w imieniu klienta będzie miał charakter przedsądu zgodnie z 4171 § 1 k.c. i będzie otwierał drogę do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za szkodę poniesioną przez klienta z tytułu konieczności demontażu legalnych tablic reklamowych niezgodnych z uchwałą krajobrazową. Wstępnie należy ocenić, że w skład roszczeń odszkodowawczych wchodzić będą koszty demontażu, a także utracone korzyści. Obecnie oczekujemy na wyznaczenie terminu rozprawy przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie.