Polityka Cookies

1. Postanowienia ogólne

 1.  Niniejsza polityka prywatności określa zasady ochrony informacji poufnych dotyczących Użytkowników, w tym danych osobowych, przez administratora tych danych, którym jest adwokat Aleksander Kiel prowadzący Kancelarię Adwokacką KIEL LEGAL w Poznaniu (61-728) przy ul. 3 Maja 47/9, NIP 7822439843 (dalej jako: „Administrator”);
 2. Prowadząc stronę internetową pod adresem www.kiel-legal.pl Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony praw Użytkowników, w szczególności w zakresie ochrony prywatności i ochrony informacji przekazanych Administratorowi i dotyczących Użytkowników. Informacje te (w tym dane osobowe Użytkowników) są należycie zabezpieczane, a formularze internetowe służące do przesyłania tych informacji są chronione protokołem bezpieczeństwa SSL, dzięki czemu proces przekazywania danych jest szyfrowany. Przetwarzając dane osobowe Użytkowników Administrator zwraca szczególną uwagę na to, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Dane osobowe

 1. Podczas korzystania ze strony internetowej pod adresem www.kiel-legal.pl Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, niezbędnych do świadczenia usług przez Administratora:
  ▪ przy wyrażeniu zgody na korzystanie z usługi Newslettera (imięi nazwisko, adres e-mail),
  ▪ przy wypełnianiu formularza kontaktowego (imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail).
 2.  Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 2.1. jest konieczne
  w celach określonych w pkt. 2.5.
 3. Użytkownicy mogą przeglądać treści zawarte na stronie internetowej pod adresem www.kiel-legal.pl bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.
 4. Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez odpowiednie podmioty z grupy Administratora jako administratora danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych, dalej “RODO”).Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO.
 5. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu wykonywania odpowiednich postanowień umów, zawartych pomiędzy Administratorem i klientami Administratora, jak również w celach marketingowych związanych z prawnie uzasadnionymi interesami Administratora, w tym dotyczących usług prezentowanych na stronie internetowej www.kiel-legal.pl Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia świadczenia usług, a następnie w celach archiwizacyjnych przez okres prawem określony, albo do czasu wycofania zgody na przetwarzanie.
 6. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane lub ujawniane – w niezbędnym i wymaganym zakresie – podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Administratora czynności związane z zawartą z Użytkownikiem Umową, m. in. operatorom obsługującym infrastrukturę IT z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom realizującym usługi archiwizowania i niszczenia dokumentów.
 7. W sytuacjach i na zasadach szczegółowo określonych w art. 15-22 RODO, Administrator zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z RODO:
  ▪ prawa do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora,
  ▪ prawa dostępu do treści własnych danych osobowych (ich kopii) oraz ich poprawiania,
  ▪ prawo żądania usunięcia danych osobowych ze zbiorów Administratora, jeżeli:
  • dane osobowe Użytkownika nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których są przetwarzane,
  • Użytkownik wycofał zgodę, na której opierało się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  • Użytkownik wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie ma innych uzasadnionych podstaw przetwarzania przez Administratora, lub wnosi sprzeciw wobec przetwarzania w celach marketingowych,
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.
  ▪ Jednakże prawo Użytkownika żądania usunięcia danych osobowych nie będzie mogło być zrealizowane w zakresie, w jakim Administrator musi nadal przetwarzać te dane, aby wywiązać się z obowiązku prawnego, lub jeżeli dalsze przetwarzanie jest konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora.
  ▪ prawo do ograniczenia przetwarzania – wstrzymania przetwarzania do czasu wyjaśnienia zgłoszonych Administratorowi zarzutów Użytkownika; w razie ograniczenia przetwarzania Administrator może przetwarzać dane osobowe wyłącznie za zgodą Użytkownika (co nie dotyczy możliwości ich przechowywania lub przetwarzania w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora),
  ▪ prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych; w razie wniesienia sprzeciwu Administrator nie będzie już mógł przetwarzać danych Użytkownika do takich celów.
 8. Użytkownik może skorzystać z ww. uprawnień poprzez:
  ▪ przesłanie wniosku na adres e-mail: biuro.poznan@kiel-legal.pl,
  ▪ dokonanie zgłoszenia telefonicznego na numer: + 48 61 8552663.
 9. Jeżeli Administrator poweźmie uzasadnione wątpliwości co do tożsamości Użytkownika składającego żądanie, może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości Użytkownika. Jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika, Użytkownik posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można:
  ▪ przesłać e-mailem na adres: biuro.poznan@kiel-legal.pl,
  ▪ przesłać pocztą tradycyjną na adres: Poznań (61-728), ul. 3 Maja 47/9.
 10. Konsekwencją wycofania zgody będzie zaprzestanie świadczenia usług przez Administratora w zakresie objętym wycofywaną zgodą.
 11. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Administrator przetwarza je dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora, lub gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych, lub wobec przekazywania przez Administratora danych osobowych Użytkownika innemu niż Administrator administratorowi danych.
 12. Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

3. Ciasteczka (cookies)

 1. Administrator stosuje pliki “cookies”. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe przechowywane w komputerze użytkownika. Wysyłane są poprzez serwer WWW, np. po odwiedzeniu jakiejś strony. Najczęściej są wykorzystywane w celu ułatwienia i zautomatyzowania obsługi witryny. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na dysku twardym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są do zapisywania drobnych danych użytkownika, co pozwala na automatyczne logowanie czy też zapamiętanie preferencji wyglądu, układu oraz języka witryny. Informacje zbierane przy pomocy “cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej www.kiel-legal.pl.
 3. Użytkownik ma możliwość zablokowania lub ograniczenia funkcjonalności plików cookies. Aby zablokować pliki cookies lub uniemożliwić tylko niektóre funkcje, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze strony internetowej www.kiel-legal.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

4. Modyfikacja zakresu Polityki Prywatności

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, o charakterze uznaniowym oraz okresowym.
 2. Dokonywane zmiany będą uwzględniały wszelkie obowiązujące powszechnie przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych i nie będą naruszały praw osób, których dane dotyczą.
 3. Wszelkie zmiany w niniejszej Polityce Prywatności będą publikowane na stronie Administratora i będą miały zastosowanie wobec wszystkich Użytkowników od momentu ich publikacji.